Yürütülen sadakat programı kapsamında sendika üyelerine verilen, anlaşmalı işyerlerinden yapılan alışverişlerde kullanılabilen kartlara para yükleme/aktarımı, bedelin ödenmesinde kullanımı, puan kazanımı, kazanılan puanların kullanımı hususlarının VU

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
39044742-130[Özelge]-E.705468
25.09.2020​
Konu
:​
Sendika üyelerine verilen indirimin market alışverişlerinde kullanılmasının vergi kanunları karşısındaki durumu
İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden; sivil toplum kuruluşlarını ve işçi sendikalarını hedef alan … Kart adında bir sadakat programı yürüten şirketinizin amacının, anlaşma yapılan sendika üyelerinin toplu alım gücü kullanılarak sendika üyelerine avantaj sağlamak olduğu, … Kart sahiplerinin anlaşma yapılan firmalarda alışveriş yaparak kazandıkları puanları üye iş yerlerinde kullanarak mal veya hizmet alabileceklerini belirtilerek, söz konusu sitem dahilindeki para yükleme/aktarımı, alış veriş, kazanılan puanların kullanımı hususlarının Vergi Usul Kanunu ve Katma Değer Vergisi (KDV) mevzuatı karşısındaki durumu hakkında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

1- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

- 3 üncü maddesinin (B) fıkrasında, "B) İspat: Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz.

İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir.
",

- 227 nci maddesinde, "Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.",

- 228 inci maddesinde, "Aşağıdaki giderler için ispat edici kağıt aranmaz:

1. Örf ve teamüle göre bir vesikaya istinat ettirilmesi mutat olmayan müteferrik giderler;

2. Vesikanın teminine imkan olmayan giderler;

3. Vergi kanunlarına göre götürü olarak tespit edilen giderler.

1 ve 2 numaralı fıkralarda yazılı giderlerin gerçek miktarları üzerinden kayıtlara geçirilmesi ve miktarlarının işin genişliğine ve mahiyetine uygun bulunması şarttır.
",

- 229 uncu maddesinde, "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.",

- 231 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.",

- 232 nci maddesinde, "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

2. Serbest meslek erbabına;

3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

5. Vergiden muaf esnafa

sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tesbit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 50.000.000 lirayı (2020 yılı için 1.400 TL) geçmesi veya bedeli 50.000.000 liradan (2020 yılı için 1.400 TL) az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.",


- 233 üncü maddesinde, "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan herhangi biri ile tevsik olunur.

1. Perakende satış fişleri;

2. Makineli kasaların kayıt ruloları;

3. Giriş ve yolcu taşıma biletleri.

...

Makineli kasa kullanılıp da müşteriye fiş (makineli kasanın önceki fıkrada belirtilen malumatı ihtiva eden fişi) verilmemesi halinde, perakende satış fişi tanzimi ve müşteriye verilmesi mecburidir.
"

hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre;

- Şirketinizce yürütülen sadakat programı kapsamında satış yapan ve müşterisinin sonraki alışverişinde kullanabileceği puan kazandıran üye iş yeri tarafından, satış bedeli üzerinden müşteri adına fatura veya fatura yerine geçen belge düzenlenecektir.

- Sadakat programınıza üye kullanıcılara kazandırılan puan karşılıklarının üye iş yerleri tarafından şirketinize aktarımına ilişkin olarak şirketinizce fatura düzenlenmesine gerek bulunmamakta olup, bu işleme ilişkin dekont, ekstre gibi belgelerin kayıtların tevsikinde kullanılması mümkündür.

- Sadakat programı çerçevesinde kazanılan puanların müşterilere hediye çeki olarak, sistem dahilinde kullanılacak karta tanımlanması işleminde, mal teslimi veya hizmet ifası olmadığı için, belge düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

- Sadakat programı kapsamında kullanıcılarının kazandıkları hediye puanları üye iş yerlerinde kısmen veya tamamen kullanarak satın aldıkları mal veya hizmetler için, üye iş yerleri mal veya hizmet bedelinin tamamı karşılığında müşteri/kullanıcı adına fatura veya fatura yerine geçen belge düzenleyeceklerdir.

- Şirketinizce, sendikalardan, üyelerinizden ve/veya anlaşmalı işletmelerden, verilen hizmet karşılığında komisyon ve benzeri adlar altında hizmeti bedeli alınması durumunda, hizmeti verdiğiniz tarihten itibaren azami yedi gün içerisinde fatura düzenlemeniz gerekmektedir.

2- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

- (1/1) maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

- (2/1) maddesinde, teslimin, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu,

- (3/a) maddesinde; vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesinin de teslim hükmünde olduğu,

- 10 uncu maddesinin (a) bendinde, vergiyi doğuran olayın mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde malın teslimi veya hizmetin yapılması anında; (b) bendinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi anında meydana geleceği,

- 20 nci maddesinde, KDV matrahının teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel olduğu; bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, "… Kart" adlı sadakat programı kapsamında;

- Anlaşmalı iş yerleri olan ve … Kart sahibi müşterisine, yaptığı alışveriş kapsamında puan kazandıran mükelleflerin, kart sahiplerine bu kapsamdaki mal teslimi veya hizmet ifası genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi olacaktır.

- Anlaşmalı iş yerleri tarafından … Kart sahibine kazandırılan puanların şirketinize aktarılması, bir teslim veya hizmetin karşılığı olmadığından KDV'ye tabi tutulmayacaktır.

- Kazanılan puanların … Kart sahiplerine sistem dahilinde şirketinizce tanımlanması KDV'ye tabi tutulmayacak olup, bu tanımlama sonucu … Kart sahibinin puanları kullanarak anlaşmalı iş yerlerinden mal veya hizmet satın alması genel hükümler çerçevesinde KDV'ye olacaktır.

- Şirketiniz tarafından sendikalara, üyelerinize veya anlaşmalı iş yerlerine verilen hizmete ilişkin olarak komisyon, hizmet bedeli vb. adlar altında düzenleyeceğiniz faturalarda ise genel oranda KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst