Yurt dışı mukimi firma ile serbest bölgede faaliyet gösteren firma arasında yapılan aracılık faaliyetinin hizmet ihracatı olup olmadığı hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici

Yurt dışı mukimi firma ile serbest bölgede faaliyet gösteren firma arasında yapılan aracılık faaliyetinin hizmet ihracatı olup olmadığı hk.​


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

27.01.2020

Sayı : 41931384-130[11-2017-14]-4652
Konu : Yurt dışı mukimi firma ile serbest bölgede faaliyet gösteren firma arasında yapılan aracılık faaliyetinin hizmet ihracatı olup olmadığı hk.
İlgi : 22/03/2017 tarih ve 3068 kayıt sayılı özelge talep formunuz.İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz tarafından, Almanya'da mukim bir şirketin Türkiye'de serbest bölgede faaliyet gösteren tam mükellef bir şirkete plastik enjeksiyon kalıp parçaları satmasına aracılık edilmesi ile ilgili Almanya mukimi şirkete komisyon faturası düzenleneceği belirtilerek söz konusu faturada KDV Kanununun 11/1-a maddesi hükmüne istinaden katma değer vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımızdan bilgi talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

-4/1 inci maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

-6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye'de yapılmasının, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği,

-11/1-a maddesinde ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler ile serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetlerin KDV' den istisna olduğu,

-12/2 nci maddesinde, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

hükme bağlanmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/A-2.1. İstisnanın Kapsamı" bölümünde de:

"3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV'den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2)nci maddesine göre;

-Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,

-Hizmetten yurtdışında faydalanılması,

gerekir.

Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.

Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye'de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır.

Yurtdışındaki firmaların, Türkiye'ye gönderecekleri mal ve hizmetler Türkiye'de tüketildiğinden, bu firmalara söz konusu mal ve hizmetler için Türkiye'de verilen danışmanlık, aracılık, gözetim, müşteri bulma, piyasa araştırması vb. hizmetler, hizmet ihracı istisnası kapsamında değerlendirilmez ve KDV'ye tabidir. Bu durumda faydalanma kriterinin tespitinde, yapılan hizmetin ithal edilen mal ile doğrudan ilişkili olması gerekir
...

Örnek 4: Türkiye'de yerleşik olan ve aracılık faaliyetinde bulunan (A) şirketi, Japonya'da yerleşik bir firmanın mallarına Türkiye'de müşteri bulmaktadır.

Bu şirketin aracılık faaliyeti kapsamında yaptığı hizmetten Türkiye'de faydalanılmakta olup bahse konu hizmet ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmez. Faturanın yabancı firma adına düzenlenmiş ve hizmet bedelinin Türkiye'ye getirilmiş olması bu durumu etkilemez."
açıklamaları yer almaktadır.

Diğer taraftan, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun;

-6 ncı maddesinde, serbest bölgelerin, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen ve serbest dolaşımdaki eşyanın normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerler olduğu,

-Geçici 6 ncı maddesinde ise serbest bölgelerin, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihe kadar, gümrük rejimleri açısından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında, menşe hükümlerinin uygulanması bakımından ise Türkiye Gümrük Bölgesi sayılacağı

hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre, KDV Kanununun (11/1-a) maddesine göre yalnızca serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetler istisna kapsamında olduğundan, Şirketiniz tarafından Almanya'da mukim bir şirkete verilen serbest bölgede müşteri bulma hizmetinden, serbest bölgede faydalanıldığından, söz konusu hizmet üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 44
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 45
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 38
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 31
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 32
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 40
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 38
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 30

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst