Kefalet Senedi Örneği

muhasebe

Administrator
Yönetici
Kefalet Senedi Örneği

6183 SAYILI KANUNUN 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ
(2) NUMARALI BENDİ KAPSAMINDA SİGORTA ŞİRKETLERİNCE
DÜZENLENECEK SÜRESİZ VE ŞARTSIZ KEFALET SENEDİ ÖRNEĞİ

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Dairenizin .................................... T.C Kimlik/Vergi Kimlik Numaralı mükellefi ........................ ....................................... ’nın 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ...... maddesi kapsamında vermesi gereken ..................... TL (................ Türk Lirası) tutarındaki teminatı, bu kefalet senedi ile (sigorta şirketinin ticaret unvanı) olarak garanti ettiğimizden, adı geçen tarafından asli ve fer’i alacakları kapsayacak şekilde ödeme yapılmadığı takdirde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile İdareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçlan dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin İdarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günler için amme alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranında hesaplanacak zamla birlikte ödeyeceğimizi şirketimizin imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve şirketimiz ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

Tarih ve Yetkilinin İmzası

........... (Sigorta Şirketinin Unvanı) (Varsa Sigorta Acentesinin Adı)”​
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2022 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 29
M 2021 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 21
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 18
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 22
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 24
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 12
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 18
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 23

Benzer konular

Üst