Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefin vereceği KDV Beyannamesinin toplam hasılat (kümülatif) kısmına önceki dönemlere ilişkin kümülatif satış toplamının dahil edilip edilmeyeceği hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
39044742-130[Özelge]-343150
15.04.2021​
Konu
:​
Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefin vereceği KDV Beyannamesinin toplam hasılat (kümülatif) kısmına önceki dönemlere ilişkin kümülatif satış toplamının dahil edilip edilmeyeceği


İlgi
:​
… tarih ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 24/10/2019 tarihi itibarıyla hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçiş yaptığınız belirtilerek, Kasım/2019 vergilendirme dönemine ilişkin 4 No.lu Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamesinin toplam hasılat (kümülatif) kısmına Ekim/2019 vergilendirme dönemi 1 No.lu KDV Beyannamesinde yer alan kümülatif satış toplamının dahil edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 38 inci maddesinde; ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanlardan talep edenlerin hasılat esaslı vergilendirme usulünden yararlanabilecekleri, ayrıca Cumhurbaşkanının Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini, sektörler ve meslek grupları itibarıyla belirleyeceği yıllık iş hacimlerine göre hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya, Hazine ve Maliye Bakanlığının bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında hasılat esaslı vergilendirme usulü uygulanacak mükellefler, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (V-A/2.) bölümünde ise hasılat esaslı vergilendirme uygulamasının usul ve esasları belirlenmiştir.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne tabi olanlar tarafından verilen 4 No.lu KDV Beyannamesinin "Vergi Bildirimi" kulakçığının "Toplam Hasılat (Kümülatif)" satırına takvim yılı itibariyle Ocak ayından başlamak üzere Aralık ayının sonuna kadar hasılatların toplamı yazılacaktır.

Buna göre, 1/11/2019 tarihi itibariyle hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen işletmenizin Kasım/2019 dönemi 4 No.lu KDV Beyannamesinin "Toplam Hasılat (Kümülatif)" satırına Ekim/2019 dönemi 1 No.lu KDV Beyannamesinin "Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Kümülatif)" satırındaki tutarın dahil edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst