Arsa alımı da dahil olmak üzere Kooperatife yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarının KDV Kanununun 13/j maddesi kapsamında istisna olup olmadığı hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
Arsa alımı da dahil olmak üzere Kooperatife yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarının KDV Kanununun 13/j maddesi kapsamında istisna olup olmadığı hk.

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.109911 29.01.2020
Konu : Arsa alımı da dahil olmak üzere Kooperatife yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarının KDV Kanununun 13/j maddesi kapsamında istisna olup olmadığı
İlgi :
a) 11/06/2018 tarih ve 2299261 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.
b) 20/12/2018 tarih ve 5939851 evrak kayıt numaralı dilekçeniz.


İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçenizin incelenmesinden, Kooperatifinizin üyelerine arsa alımı ve işyeri kazandırmak amacı ile kurulduğu, kuruluş amacı ve faaliyetlerinin organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulmasına benzer olduğu ifade edilerek arsa alımı da dahil olmak üzere, Kooperatifinize yapılan mal teslimleri ile hizmet ifalarının KDV Kanununun 13/j maddesi kapsamında KDV'den istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/j maddesinde, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme, yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifalarının KDV'den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak 5/6/2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 18 Seri No.lu Tebliğ ile değişik KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/B-13 Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin İstisna" başlıklı bölümünde;

"13.1. İstisnanın Kapsamı

13.1.1. İstisnadan Yararlanacak Alıcılar

Söz konusu istisnadan;

-12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan organize sanayi bölgeleri ile bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmeler,

-24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi ana sözleşmesi hükümlerine göre kurulmuş küçük sanayi sitesi yapı kooperatifleri

faydalanır.

Küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin bu istisnadan faydalanabilmesi için küçük sanayi sitesi inşa edilecek arsanın tapu sicilinin küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi adına tescil edilmiş olması ve bu arsanın küçük sanayi sitesi inşa edilmesine uygun olduğunun uygulama imar planı veya yetkili idarelerce verilecek ruhsat veya onay ile tevsik edilmesi gerekmektedir."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Özelge talep formu ve dilekçeniz ekindeki sözleşmenin tetkikinde; Kooperatifinizin, üyelerine arsa alımı ve işyeri kazandırmak amacıyla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile toplu işyeri yapı kooperatifi ana sözleşmesi hükümlerine göre kurulmuş toplu işyeri yapı kooperatifi olduğu anlaşılmaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, organize sanayi bölgesi ile küçük sanayi sitesi olarak değerlendirilmesine imkan bulunmayan Kooperatifinizin KDV Kanununun 13/j maddesinde yer alan istisna hükümlerinden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca, küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin arsa alımlarına yönelik KDV Kanununda herhangi bir istisna hükmü de yer almamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst