Alışveriş merkezindeki mağazalara ait kira vb. alacakların icra yoluyla takibine ilişkin olarak icra dairesine ödenen harç vb. giderlerin kiracıya yansıtılmasında belge düzeni ve söz konusu tutarların Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı
:​
11395140-105[Vuk-1-20413]-178247
17.02.2020​
Konu
:​
İcra dairesine yapılan ödemenin kiracıya yansıtılmasında, dekont kullanılması durumunda Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği.İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin alışveriş merkezi şubesinin bulunduğu ve bu şubede kira geliri elde ettiğiniz belirtilerek, kiracılarınızın mağazalarınıza ait kira vb. giderleri zamanında ödemediği için ilgili giderlerin icra yoluyla tahsil edildiğinden, şirketiniz tarafından icra dairesine ödenen harç vb. giderlerin kiracıya dekont ekinde yansıtıldığı, ilgili giderlerin dekontla yansıtılmasının Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre uygun olup olmadığı ve dekont kullanılması durumunda bu işlemin Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.213 sayılı Vergi Usul Kanununun belge düzenine ilişkin hükümler 227 ile 242 nci maddeleri arasında düzenlenmiş olup anılan Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu kayıtların ise aynı Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu v.b. belgelerden herhangi biri ile tevsik edilmesi gerekmektedir.Anılan Kanunun, 231/5 inci maddesinde; faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenleneceği, 232 nci maddesinde ise; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.Öte yandan, yansıtma; ticari faaliyet kapsamında bir işlemin yapılmaması, yapılan iş ve işlemlerde bir gelir elde etme veya kar ve zarar beklentisini taşıyacak herhangi bir unsurun bulunmaması, yasal uygulamalar nedeniyle muhatap olunan ya da diğer bir işletme adına ödeme veya tahsilat yapılması durumlarında, yapılan ödeme veya henüz ödeme yapılmamışsa tahakkuk eden bedellerin asıl muhatabına aktarılmasını ifade etmektedir.213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını Ba- Bs formları ile bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışlarının ve bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışlarının Ba-Bs formları ile bildirilmesi gerektiği ve bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilmesi gerektiği açıklanmıştır.Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, belgesi şirketiniz adına düzenlenen icra dairesine ödenen harç vb. giderlerin kiracılardan tahsil edilmesi halinde tahsil edilen tutara ilişkin olarak fatura düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.Diğer taraftan, kiracılarınızdan tahsil edilen tutarların 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen hadleri aşması halinde tarafınızca düzenlenen faturaya dayandırılarak Bs formuna dahil edilmesi gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst