2021-3 Dönem SMMM Yeterlilik Meslek Hukuku Sınav Soruları ve Cevapları

stajyer

Well-known member
2021-3 Dönem SMMM Yeterlilik Meslek Hukuku Sınav Soruları ve Cevapları

SORU 1: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğine göre, Oda disiplin kurulunun kararlarına karşı ilgililer, “ne kadar süre içerisinde”, “ne şekilde” ve “nereye” itiraz edebilirler? (20 puan)


Cevap 1:
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği’nin “Oda Disiplin Kurulu Kararlarına İtiraz” kenar başlıklı 28. maddesinin birinci fıkrasına göre, Oda disiplin kurulunun kararlarına karşı ilgililer;
• kararın bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde,
• ilgili oda aracılığı ile veya doğrudan
• Birlik Disiplin Kurulu’na itiraz edebilirler.


SORU 2: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, meslek mensupları tarafından yapılacak sözleşmelerde yer alması gereken asgari bilgilerden beş tanesini sadece sayınız. (25 puan)

Cevap 2:
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in “Sözleşmede Bulunması Gereken Asgari Bilgiler” kenar başlıklı 25. maddesine göre, sözleşmelerde, en az aşağıdaki yazılı hususlara yer verilir:
a) Tarafların açık adresleri, vergi daireleri ve vergi daireleri sicil numaraları,
b) Yapılacak işlerin amacı, kapsamı,
c) Tarafların karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri,
d) Ücret tutarı ve ödeme şekli,
e) Sözleşme yeri, tarihi ve süresi.


SORU 3: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler vc Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik uyarınca, tüm meslek mensuplarının uyması zorunlu temel etik ilkelerin neler olduğunu sadece başlıklar halinde sayınız. (25 puan)

Cevap 3:
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmeliğe ekli “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler”in 1. maddesine göre, tüm meslek mensuplarının uyması gereken temel etik ilkeler şunlardır:
a) Dürüstlük İlkesi
b) Tarafsızlık İlkesi
c) Mesleki Yeterlilik ve Özen İlkesi
d) Gizlilik İlkesi
e) Mesleki Davranış İlkesi


SORU 4: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne göre, “ücret ve diğer mali nitelikteki uygulamalar ile haksız rekabet” örneği olarak açıkça sayılan hallerden altı tanesini sadece sayınız. (30 puan)

Cevap 4:
“Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmelik”in “Ücret ve diğer mali nitelikteki uygulamalar ile haksız rekabet” kenar başlıklı 7. maddesine göre özellikle aşağıda sayılı ücret ve diğer mali nitelikteki uygulamalar haksız rekabet teşkil eder:
a) Asgari ücret tarifesinin altında ücret talep etmek veya ücretsiz hizmet vermek.
b) Ücret tarifesindeki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, yapılacak hizmet veya iş sonucu elde edilen menfaat üzerinden iş sahibi ile ortaklık pay anlaşmaları yapmak.
c) Bir meslek mensubuna olan ücret borcunu ödememiş iş sahibine hizmet vermek.
ç) İş sahiplerinden emanet para toplamak, alınan ücrete karşılık olmak üzere gerçeğe aykırı serbest meslek makbuzu veya fatura düzenlemek.
d) Sözleşme değerinin altında serbest meslek makbuzu veya fatura düzenlemek veya hiç düzenlememek; mali yükümlülüklerini yerine getirmemek.
e) Üçüncü kişilere ücret ya da herhangi bir menfaat sağlamak veya vaat etmek suretiyle iş almak.
f) İş sahiplerine menfaat sağlamayı vaat etmek veya menfaat sağlamak ve bu suretle iş almak.
g) İş sahiplerine ait veya iş sahiplerinden elde edilen bilgileri kullanmak suretiyle ekonomik çıkar sağlamak.
ğ) Çalışanlara iş mevzuatında öngörülen ücret ve sosyal hakları vermemek veya maliyetleri düşürmek için yasal zorunlulukları yerine getirmemek.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst