2017-1 Dönem SMMM Yeterlilik Meslek Hukuku Sınav Soruları ve Cevapları

stajyer

Well-known member
2017-1 Dönem SMMM Yeterlilik Meslek Hukuku Sınav Soruları ve Cevapları

SORU 1: 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre meslek mensuplarının müşterek ve müteselsil sorumluluğunu kısaca açıklayınız. (25 Puan)


CEVAP 1: Beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek mensupları, imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

SORU 2: 3568 Sayılı Kanun uyarınca çıkarılan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre defter ve belgelerin saklanması ve iadesine ilişkin meslek mensubunun yükümlülükleri nelerdir? Kısaca belirtiniz. (25 Puan)

CEVAP 2: Meslek mensupları kendilerine tevdi edilen defter ve belgeleri işlerinin gerektirdiği süre içinde iyi niyetle muhafaza etmek ve işin bitiminde iade etmek zorundadırlar. Şu kadar ki, defter ve belgelerin geri alınması, sahibine yazı ile bildirilmiş olduğu hallerde saklama mükellefiyeti bildirme tarihinden itibaren bir ay içinde sona erer. İşin bitiminden itibaren bir ay içinde sahipleri tarafından alınmayan defter ve belgeler bir yazı ile ilgililerin bağlı olduğu vergi dairesine teslim edilir.

SORU 3: 3568 Sayılı Kanun uyarınca çıkarılan Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte düzenlenmiş bulunan, yeminli mali müşavirlerin sözleşme yaptıkları ilgililer nezdindeki yetkileri nelerdir? Kısaca bilgi veriniz. (25 Puan)

CEVAP 3: İlgililer, bu Yönetmeliğe göre sözleşme yaptıkları yeminli mali müşavirleri;
a) Tasdik konularıyla ilgili tüm defter, kayıt ve belgeleri gizli olsalar dahi incelemek,
b) Tasdik işlemini ilgilendiren tüm bilgileri yöneticilerinden, iç denetçilerden ve diğer ilgililerden istemek,
c) Şirketlerin Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda istenildiği takdirde tasdik faaliyetini ve sonuçlarını ilgilendiren konularda açıklamalarda bulunmak,
ile yetkili kılmış sayılırlar.
Kamu idare ve müesseseleri, yeminli mali müşavirlerin tasdik konusu ile sınırlı olmak üzere isteyeceği bilgileri vermekle yükümlüdürler. Bilgiler yazı ile istenir; yazıda tasdik konusu ile ilgili husus ve sözleşme içeriği belirtilir.
Yeminli mali müşavirler, vergi incelemelerinde tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşmalarda vergi yargısında, mükellefle veya vergi sorumlusu ile beraber hazır bulunabilirler ve açıklamalar yapabilirler.

SORU 4: 3568 Sayılı Kanun uyarınca çıkarılan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğine göre SMMM Odalarının amaçları nelerdir? (25 Puan)

CEVAP 4: Odanın başlıca amaçları şunlardır:
a) Mesleki alanda çalışmalar yapmak, mesleğin gelişmesini sağlamak.
b) Meslek onurunu ve üye haklarını korumak.
c) Mesleğin uygulanmasıyla ilgili normları geliştirmek, eğitim ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak mesleki eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak.
d) Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak ve haksız rekabeti önlemek.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst