2008-1 SMMM Yeterlilik Muhasebe Denetimi Soruları ve Cevapları

 • Konbuyu başlatan Üye
 • Başlangıç tarihi
Ü

Üye

Ziyaretçi
2008-1 SMMM Yeterlilik Muhasebe Denetimi Soruları ve Cevapları

SORU 1-
Mali Tablolarını denetleyeceğiniz toptan gıda maddeleri ticareti yapan bir i şletmenin “ Ticari Borçlar” hesabı ile ilgili iç Kontrol sistemi hakkında yaptığınız değerlendirmeler “kontrol riski”nin maksimuma yakın bir seviyede olduğunu göstermektedir. İşletmeden Ticari borçların dökümünü talep etmeniz üzerine işletme, size yardımcı defter kayıtlarına dayanılarak hazırlanmış bir döküm cetveli göndermiştir.

İşletmenin Ticari Borçlar hesabının denetimi için hangi denetim prosedürlerini uygulayacağınızı açıklayınız.

CEVAP 1- Uygulanacak denetim prosedürleri şu şekilde sıralanabilir.

Ayrıntılı ticari borçlar hesabı listesinin test edilmesi:

Karşılaştırmalı özet tablo istenir veya hazırlanır

Ticari borçlar hesabının ayrıntılı dökümü istenir

Liste gözden geçirilir.

Listenin matematiksel doğruluğu sağlanır.

Dönem boyunca yapılan düzeltmeler incelenir

Kanıtlayıcı belgelerle miktar bakımından karşılaştırılır

Kanıtlayıcı belgelerin doğruluğu araştırılır- test edilir

Seçilmiş bakiyeler teyid edilir

Uygun Hesap Kesimi Sağlanması:

Kayıt dışı borçların mevcudiyeti araştırılır

Uygulanan Hesap kesim prosedurlerinin uygun olup olmadığı incelenir,

Bilanço tarihinden sonraki ödemeler incelenir.

Fatura ve teslimat belgeleri incelenerek uyumsuzluk bulunup bulunmadığı araştırılır

Dönem sonuna yakın tarihlerdeki satınalma ve iadelerdeki dalgalanmalar incelenir.

Ek Prosedürler

Yayımlanan mali tablolar hakkında bilgi alınır

Yabancı para cinsinden borçların uygun kurlarla değerlenip değerlenmediği incelenir.

Senet düzenlenmiş ticari borçlar tespit edilir

Satın alma taahhü,tleri nedeniyle oluşan potansiyel zararlar olup olmadığı incelenir

SORU 2- Denetimin tamamlanması aşamalarını sayınız.

CEVAP 2-Denetim tamamlanması aşamaları şu şekilde sayılabilir:

1-Şarta bağlı borçlar ve zararların gözden geçirilmesi;

2-Bilanço tarihiden sonraki önemli olayların gözden geçirilmesi

3-Müşteri ile ilişkili olan kişi ve kuruluşlarla yapılan işlemleri belirleme ve inceleme

4-Müşteri işletmeden beyan mektubu alınması

5-Genel analitik testlerin yapılması.

6-Denetim programının yeniden gözden geçirilip atlanılan bir hususun olup olmadığının araştırılması.

SORU 3- Mal satışındaki hasılatın finansal tablolara yansıtılması için hangi şartların yerine gelmiş olması gerekir. Sadece sayınız

CEVAP 3- Mal satışına ilişkin hasılat, aşağıdaki tüm koşullar yerine geldiğinde finansal tablolara yansıtılır.

İşletmenin malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya devretmiş olması;

İşletmenin satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolü veya sahipliğin genel olarak gerektirdiği şekilde bir yönetim etkinliğini sürdürmemesi;

Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi;

İşleme ilişkin ekonomik yararların işletmece elde edilmesinin muhtemel olması;

İşleme ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi.

SORU 4-. Genel Kabul görmüş denetim standartlarını sadece sayınız.

CEVAP 4- Genel Kabul görmüş denetim standartları genel standartlar, çalışma alanı standartları ve Raporlama standartları olarak 3 başlık altında toplanmaktadır.

Genel Standartlar :

Denetçi veya denetçiler, denetim görevleri ile ilgili tüm konularda bağımsız düşünme mantığı içinde olmalıdırlar,

Denetim bir denetçi olarak yeterli teknik eğitime ve yetkinliğe sahip kişi veya kişilerce yapılmalıdır.

Denetimin yapılmasında ve denetim raporunun düzenlenmesinde mesleğin gerektirdiği dikkat gösterilmelidir.

Çalışma Alanı Standartları:

Planlama ve gözetim standardı: Denetim çalışması yeterli şekilde planlanmalı ve varsa, yardımcılar gerektiği şekilde gözenmelidir

Denetimi planlamak ve yapılacak testlerin niteliğini, zamanını ve büyüklüğünü belirlemek için iç kontrol yapısı hakkında yeterli bilgi edinilmelidir.

Denetim sırasında Raporda belirtilen görüşün oluşması için yeterli ve güvenilir kanıt toplanmalıdır.

Yapılan çalışmaları belgelendirmek için çalışma kağıtları düzenlenir.

Raporlama Standartları: Denetçi raporunda finansal tabloların,

Denetim raporu, mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini belirtmelidir.”

Denetim raporu, denetimin yapıldığı dönemde uygulandığı gözlemlenen GKGMİ ve bunların uygulanmasında kullanılan yöntemler bir önceki dönemdeki uygulamalarla tutarlı değilse, farklı uygulandığı durumları açıklamalıdır

Denetim raporunda aksi belirtilmedikçe, mali tablolarda yapılan açıklamaların yeterli olduğu kabul edilmelidir,

Görüş bildirme: Denetim raporu, ya bir bütün olarak mali tablolara ilişkin bir görüşün bildirilmesini kapsamalı ya da bir görüş bildirilemiyorsa, bu durumu nedenleriyle birlikte açıklamalıdır. Mali tablolarla birlikte denetçinin adının geçtiği bütün durumlarda, denetim çalışmasının niteliği ve varsa denetçinin üstlendiği sorumluluk derecesi denetim raporunda yer almalıdır
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst