07 Temmuz 2022 Tarihli ve 31889 Sayılı Resmî Gazete

muhasebe

Administrator
Yönetici
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUNLAR
7414 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7416 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 23 Temmuz 2020 Tarihinde Ankara’da İmzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü (EİTEE) Arasında EİTEE’nin Hak, Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Ev Sahibi Ülke Anlaşması”nın Yürürlük Tarihinin 6 Mayıs 2022 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5769)
–– Millî Savunma Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki 17/9/2019 Tarihli ve 1548 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5770)
–– Çerkezköy Lojistik Merkezi Projesi Kapsamında İhtiyaç Duyulan Taşınmazlar ile Muhdesatının, Projeye Tahsis Edilen Hibe Fonun (AB IPA-II) Kullanılabilmesi, İhale Sürecinin ve Yer Tesliminin Taahhüt Edilen Süreler İçerisinde Tamamlanabilmesi Amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5771)
–– Hatay İli, Erzin İlçesinde Bulunan Alanın BYPORT Petrol Ürünleri Terminal Hizmetleri Anonim Şirketi Hatay Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5772)
–– Bursa İlinde Yapılacak Olan Batarya Hücresi ve Modül Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 17/12/2021 Tarihli ve 4924 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5773)
–– Bursa İlinde Yapılacak Olan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 26/12/2019 Tarihli ve 1945 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5774)
–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar: 2022/310)
ATAMA KARARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/311)
YÖNETMELİKLER
–– Radyoaktif Atık Tesislerine İlişkin Yetkilendirmeler ve Güvenlik İlkeleri Yönetmeliği
–– Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 14)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/21)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2022 Tarihli ve E: 2022/14, K: 2022/70 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2022 Tarihli ve 2019/6690 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst